Blog

"אין ספק, חברה בריאה נבנית מהיסוד. מחינוך לערכים, מהשקפת עולם סובלנית וליברלית שמדגישה את כבוד האדם וחירותו, מפתיחות ויצירתיות. ואם כבר אז יפה שעה אחת קודם, בשלב שאישיותו של האדם מתגבשת כשהוא עושה את צעדיו הראשונים כאדם בחברה."